تبلیغی یک روز با ترافیک جم طرفدار

دو روز تبلیغات با ترافیک جم طرفدار در 23-24 آوریل، 2012

گشت و گذار حداقل 300 صفحه در هر سایت در عرض 2 روز برای این جایزه:

6 برندگان $ 2.00 + 200/200/2000
6 برندگان $ 1.00 + 100/100/1000
6 برندگان 500 اعتبار
6 برندگان از 500 بنر برداشت
6 برندگان 500 قالبگیری متن
باشید اجتماعی، سهم!

پاسخ دهید

تماس با ما!