تبلیغی یک روز با ترافیک جم نرم افزار

تبلیغی دو روز با ترافیک طرفدار در 23-24 آوریل، 2012

گشت و گذار حداقل 300 صفحه در هر سایت در عرض 2 روز برای این جوایز:

6 برندگان 2.00 $ + 200/200/2000
6 برندگان 1.00 $ + 100/100/1000
6 برندگان 500 اعتبار
6 برندگان 500 بنر قالبگیری
6 برندگان 500 قالبگیری متن
اجتماعی باشد، سهم!

پاسخ

تماس با ما!